Usługi

Świadczymy usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Udzielamy pomocy prawnej klientom z wyboru oraz z urzędu, w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań), pracowniczych i gospodarczych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Rozumiemy, że problem natury prawnej może być źródłem stresu, a emocje przeszkadzają w racjonalnej ocenie sytuacji. W trakcie naszej współpracy możesz liczyć na bycie wysłuchanym bez oceniania i krytyki. Wspólnie omówimy rozwiązania optymalne dla Ciebie, uwzględniające Twoje potrzeby, również te pozaekonomiczne. Oferujemy wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie, a także wyważone podejście do problemu.

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię Radców Prawnych LEGITIA obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców
 • sporządzanie opinii prawnych
 • opiniowanie i opracowywanie projektów umów
 • sporządzanie pozwów i wniosków, pism procesowych, środków zaskarżenia, wezwań do zapłaty i innych pism
 • występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika
 • windykację wierzytelności
 • przygotowanie do mediacji i uczestnictwo w mediacjach w charakterze pełnomocnika
 • doradztwo w zakresie procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

OBSZARY PRAKTYKI

Nasza praktyka zawodowa obejmuje następujące obszary:

INNE SPRAWY

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • odpowiedzialność deliktowa
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • ochrona własności i posiadania
 • zniesienie współwłasności nieruchomości i rzeczy ruchomych
 • ustanowienie i zniesienie służebności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • eksmisja
 • spory konsumenckie
 • inne

PORADY PRAWNE I KONSULTACJE ONLINE

W sprawach, które nie wymagają osobistego kontaktu istnieje możliwość korzystania z porad prawnych i konsultacji na odległość (telefon, komunikator, e-mail), co jest szybkim i wygodnym sposobem uzyskania podstawowej pomocy prawnej.

Z porad udzielnych w takiej formie skorzystać można np. w przypadku zamieszkiwania poza siedzibą Kancelarii, która mieści się w Opolu, braku czasu na osobiste spotkanie lub innych przeszkód uniemożliwiających przybycie do Kancelarii.

Jak skorzystać z porady prawnej lub konsultacji na odległość?

Zapytania w sprawie uzyskania porady na odległość należy wysyłać na adres e-mail (link do kontaktu).

Opisz sprawę i swoje oczekiwania. Kancelaria przekaże informację, czy może udzielić porady na odległość, dokona wyceny porady oraz warunki jej udzielenia (termin wykonania usługi, konieczny zakres informacji i dokumentów, które należy przekazać Kancelarii). Podejmiesz decyzję, czy zgadzasz się na zaproponowane warunki. Wysłanie zapytania nie wiąże się z żadną opłatą.