Kompleksowe dochodzenie należności w imieniu osób fizycznych i przedsiębiorców, począwszy od przedsądowego postępowania polubownego, przez fazę postępowania sądowego, aż po udział w postępowaniu egzekucyjnym, na które składa się:

  • wystosowanie wezwania do zapłaty
  • negocjowanie z dłużnikiem dobrowolnej spłaty, w tym udział w postępowaniu mediacyjnym w charakterze pełnomocnika wierzyciela
  • opracowanie dokumentu ugody lub harmonogramu spłaty zadłużenia
  • sporządzenie pozwu i reprezentacja w postępowaniu sądowym w celu uzyskania tytułu wykonawczego
  • zainicjowanie postępowania przed Komornikiem Sądowym poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i reprezentowanie interesów wierzyciela w tym postępowaniu

Windykacja:

  • windykacja polubowna, dzielącą się na tzw. windykację zdalną (telefoniczną, listową) oraz osobistą (spotkania z dłużnikiem, mediacja pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem)
  • windykacja sądowa obejmującą uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego (wyroku sądowego, nakazu zapłaty), a następnie opatrzenie go tytułem wykonawczym, tzw. klauzulę wykonalności.
  • windykacja komornicza, obejmującą pełną obsługę kontaktów z komornikiem (przekazanie egzekucji, nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz o licytację mienia ruchomego lub nieruchomości, wznowienie egzekucji), a także poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia.
  • windykacja karna, obejmującą prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi w przedmiocie kryminalnego uszczuplenia majątku podlegającego egzekucji, powołania na bazie tegoż majątku nowego podmiotu gospodarczego, udaremnienia wyroku sądu lub równie często na wcześniejszym etapie powstawania wierzytelności oszustwa na szkodę wierzyciela.