• sporządzanie dokumentów niezbędnych do powstania spółki prawa handlowego oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji spółek prawa handlowego w rejestrze przedsiębiorców KRS
  • sporządzanie umów, regulaminów niezbędnych w codziennej działalności spółki
  • przygotowanie dokumentacji korporacyjnej
  • doradztwo prawne dotyczące codziennego funkcjonowania spółki i jej organów
  • przygotowywanie i obsługa Zgromadzeń Wspólników, w tym sporządzanie dokumentacji niezbędnej do ich prawidłowego przeprowadzenia, takich jak: protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
  • reprezentacja spółki, jej organów i wspólników w sporach korporacyjnych
  • reprezentacja w sporach pracowniczych
  • sprawy o zapłatę
  • sporządzanie i opiniowanie umów
  • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw
  • inne sprawy o charakterze gospodarczym