• doradztwo prawne i reprezentacja w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem
  • dochodzenie roszczeń z umów ubezpieczenia na drodze sądowej
  • odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta
  • dochodzenie roszczeń związanych na przykład z takimi zdarzeniami jak:wypadek komunikacyjny
  • błąd lekarski (szkody medyczne)
  • naruszenie dóbr osobistych
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  • wypadek przy pracy
  • inne sprawy odszkodowawcze