Pojęcie prawa cywilnego


Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów.
Artykuł 1 KC przewiduje, że Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Wprawdzie brzmienie tego przepisu sugeruje, że podmiotami stosunków cywilnoprawnych są wyłącznie osoby fizyczne i osoby prawne, jednak treść art. 331 KC wskazuje, że katalog podmiotów prawa cywilnego należy
uzupełnić także o jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale wyposażone w osobowość prawną.
Zakres prawa cywilnego

„Prawo Cywilne” CH Beck

Do prawa cywilnego należą następujące działy kodeksowe:

 • prawo rzeczowe,
 • prawo zobowiązań oraz prawo spadkowe,
 • prawo autorskie,
 • prawo własności przemysłowej.

Zakres usług Kancelarii na gruncie prawa umów obejmuje między innymi:

 • przygotowywanie projektów umów,
 • zmiany umów,
 • analiza możliwości odstąpienia od danej umowy,
 • negocjacje warunków umowy,
 • weryfikację umów pod kątem ukrytych ryzyk,
 • opiniowanie umów,
 • renegocjacja umów.